TRWA ŁADOWANIE STRONY
Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) informujemy, że:

 

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NEXUS-GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku pod adresem ul. Lęborska 3B, 80-386 Gdańsk, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5833445705, REGON: 521322140, KRS: 0000956064.

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu reprezentowania i prowadzenia powierzonej sprawy w ramach wykonywania umowy zlecenia działań windykacyjnych.

  • Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na podejmowaniu wszelkich czynności reprezentacji.

  • Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie zgody udzielonej w formie pisemnej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

  • Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywa się na podstawie umowy zlecenia działań windykacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

  • Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do wszelkich innych podmiotów reprezentujących Dłużnika, radców prawnych i adwokatów ustanowionych przez Administratora pełnomocnikami oraz aplikantów radcowskich i adwokackich. W zakresie określonym przez obowiązujące przepisy prawa, Pani/Pana dane osobowe mogą być również przekazane właściwym organom państwowym.

  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, a po jej zakończeniu do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń majątkowych z niej wynikających, chyba że z aktualnie obowiązujących przepisów będzie wynikało prawo lub obowiązek przechowywania ich przez dłuższy czas.

  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

  • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak podania danych uniemożliwi przyjęcie do prowadzenia zleconej sprawy.